เราผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมหรือบริษัท         โดยทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในการให้บริการ ประกอบด้วย ด้านบัญชีการเงิน การตลาด การผลิต/บริการ วิศวกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการองค์กร และการบริหารโลจิสติกส์ ด้วยรูปแบบ   ในการให้คำปรึกษาที่ เหมาะสมกับแต่ละประเภทธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น การวินิจฉัยธุรกิจสถานประกอบการ การให้คำปรึกษา การอบรมสัมมนา การลงมือปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจของท่านมีความเจริญเติบโต ก้าวหน้า อย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

 

 

Visitors: 30,820