หลัักสูตร "พัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน"

หลัักสูตร "พัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน"

 

หัวหน้างงาน 

 

 

 

ทีมวิทยากร

1. อ.นภดล  คงสมโภชน์

2. อ.รังสรรค์  คชรัตน์

3. อ.กษิฐิ์เดช  เรืองรังสรรค์ 

4. อ.เดชา  โพธิรัตน์

5. อ.รัชฎาพร  สุวรรณรัตน์

6. อ.อุษณีย์  กองพิมพ์

7. อ.ธนชาพร  เตชะสร้อยวริจฐ์

8. อ.เฉลิมพล  สุวรรณดี 

9. อ.วิไลรัตน์  สินวิเชียรรัตน์

 

Visitors: 30,820