รายชื่อที่ปรึกษาและที่ปรึกษาสมทบ

             เครือข่ายที่ปรึกษาสมบท seapec consulting

 -         เครือข่ายที่ปรึกษากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

-          เครือข่ายที่ปรึกษาด้านการตลาด

-          เครือข่ายที่ปรึกษาด้านบัญชีการเงิน

-          เครือข่ายที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและการผลิต การบริการ

-          เครือข่ายที่ปรึกษาด้านการจัดการองค์กรและทรัพยากรณ์มนุษย์

Visitors: 31,157