หลักสูตร "คิดบวกและสร้างสรรค์ในงาน"

 

 

 

การปรับทัศนคติในการคิ การประเมินผล การบริหารจัดการ การทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหาในงานอย่างยั่งยืนด้วยทัศนคติเชิงบวก

Visitors: 30,820