หลักสููตร "จิตสำนึกการลดของเสียในการผลิต" ปี 2555

หลักสููตร "จิตสำนึกการลดของเสียในการผลิต" ปี 2555

 

 

        การนำเครื่องมือต่างในการเพิ่มผลผลิตมาใช้ในกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการเช่น kaizen ,Visual Control, 5G,QC-7 Tool ,QCC

 

 

        ทีมวิทยากรปรับเนื้อหาและวิธีการเพื่อให้เหมาะสมกับสถานประกอบการและผู้เรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งกับผู้ประกอบการและจะสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับพนักงาน  ให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขภายใต้จิตสำนักที่ดีต่อตนเองและส่วนรว

Visitors: 30,820