หลักสูตรอบรม

หลักสูตรอบรม "Mind Maps For Your Work" 

 

          การพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าเพื่อให้สามารถแข่งขันในการทำธุรกิจได้นั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้เพิ่มมากขึ้นอยู่ตลอดเวลา เพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ การบริหารจัดการกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบนั้นมีความสาคัญมาก เราจึงต้องหันมาให้ความสาคัญกับการพัฒนากระบวนการคิดของเราอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพราะ ความคิด คือ จุดเริ่มต้นที่สำคัญ หากเราสามารถบริหารจัดการ ความคิด ของเราได้อย่างมีระบบนั้น จะทำให้เราสามารถคิดทุกอย่างให้เป็น กระบวนการ มองทุกอย่างให้เป็นระบบ และสามารถแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องมีเหตุมีผล อันจะนำไปสู่ความสาเร็จของการดาเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร และเป้าหมายของชีวิตได้อย่างที่ตั้งใจ


            หลักสูตรอบรม "MM-Mind Maps For Your Work" ขั้นพื้นฐานถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแผนผังความคิดเกี่ยวกับงานที่ท่านรับผิดชอบ     เพื่อให้มองเห็นภาพโดยรวมได้อย่างชัดเจนในแต่ละฟังก์ชั่นของโปรแกรม Free Mind

 

#1 โดย: Jan [IP: 125.25.51.xxx]
เมื่อ: 2018-09-28 11:18:46
จะเปิดหลักสูตร Mind Map อีกเมื่อไหร่คะ สนใจอยากเข้าอบรมคร้า

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 30,820