หลักสูตรอบรม "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน"

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

การฝึกอบรม “การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน” มีความสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกคน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยให้พ้นจากอันตรายก่อนนำส่งโรงพยาบาล โดยเริ่มตั้งแต่การตรวจร่างกายเพื่อค้นหาการบาดเจ็บต่าง ๆ ที่จะเป็นอันตรายแก่ชีวิต และให้การช่วยเหลือที่เป็นลำดับตั้งแต่ขั้นรุนแรงที่สุดเป็นต้นไป ได้แก่ การกระตุ้นหัวใจและการผายปอด การห้ามเลือด การปฐมพยาบาลบาดแผลทุกชนิด การปฐมพยาบาลผู้ป่วยช็อกจากสาเหตุต่าง ๆ การปฐมพยาบาลผู้ป่วยได้รับสารพิษ กระดูกหัก ภาวะฉุกเฉินทางจิต และการคลอดที่ฉุกเฉิน ตลอดจนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาล ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่พนักงานผู้ที่ปฏิบัติงานทุกคนเป็นอย่างมาก และการจัดอบรมเน้นการอบรมและฝึกปฏิบัติการการปฐมพยาบาลที่สอดคล้องตรงกับอุบัติเหตุที่พบบ่อย เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์จากการอบรมอย่างสูงสุด    

วัตถุประสงค์

    1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

    2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยให้พ้นจากอันตรายได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพก่อนนำส่งโรงพยาบาล

    3.เพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น

 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 30,820