บริการที่ปรึกษาธุรกิจ

บริการที่ปรึกษา ซึ่งบริการที่ปรึกษาได้แบ่งตามประเภทงานออกเป็น 5 กลุ่มได้แก่

  1.ด้านการบริหารจัดการ (Management) ได้แก่ การบริหารกลยุทธ์ การ่จัดทำแผนธุรกิจ

  2.ด้านบริหารการตลาด (Marketing) ได้แก่ การวางแผนการตลาด การบริหารงานขาย การพัฒนาพนักงานขาย 

  3.ด้านการบริหารการผลิตหรือการบริหารการปฏิบัติการ (Production and Operation)  ได้แก่ การวางแผนการผลิต การควบคุมการผลิต การวัดผลและการประเมินด้านการผลิต การลดของเสีย การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต

 4.ด้านการบริหารโซ่อุปทาน (Logistic & Supply Chain) ได้แก่ การบริหารการจัดซื้อ การบริหารสินค้าคงคลัง การบริหารคลังสินค้า และ การบริหารการขนส่ง

 5.ด้านการบริหารการเงินการบัญชี (Financial and Accounting) ได้แก่ การวางระบบงานด้านการบัญชีการเงิน การจัดทำรายงานการบัญชีบริหาร 

 

ซึ่งรูปแบบในการให้บริการสามารถแบ่งได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้บริการ ได้แก่

1.การให้คำปรึกษาเป็นโครงการ เป็นการให้คำปรึกษาเฉพาะเรื่อง เฉพาะประเด็นที่มีปัญหาเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ โดยมีการกำหนดช่วงเวลาของโครงการ กิจกรรมที่ให้คำปรึกษา ตามเวลาที่กำหนดร่วมกัน ซึ่งจะเหมาะสมกับ ธุรกิจที่มีความพร้อมในด้านการวางระบบการบริหารจัดการ มีระบบข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ในวิเคราะห์ในการบริหาร แต่มีปัญหาเกิดขึ้นเฉพาะ อาทิ ปริมาณสินค้าคงคลังมีสูงต้องการลดปริมาณสินค้าคงคลังให้เหมาะสม เป็นต้น

2.การให้คำปรึกษาประจำ เป็นการให้คำปรึกษาโดยมีระยะเวลาต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุง พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร การพัฒนากลุ่มผู้ผู้บริหาร โดยกิจกรรมจะมีการวางแผนงานร่วมกันในช่วงระยะเวลาที่กำหนด โดยรูปแบบจะเป็นการให้คำปรึกษาในหลายด้านในคราวเดียวกับเพื่อให้การบริหารจัดการมีความสอดคล้องทั้งระบบ 
ซึ่งจะเหมาะสมกับ ธุรกิจที่เริ่มดำเนินการ หรือ เริ่มมาระยะหนึ่งต้องการที่จะปรับวิธีการบริหารจัดการให้มีความมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

 

 

Visitors: 30,820