บริการวินิจฉัยธุรกิจ

บริการวินิจฉัยธุรกิจ

บริการวินิจฉัยธุรกิจ เป็นบริการวิเคราะห์ธุรกิจในปัจจุบันของผู้ประกอบการเปรียบเทียบกับเป้าหมายในอนาคต เพื่อวิเคราะห์ช่องว่างในระบบการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ 5 ด้านได้แก่ ด้านการบริหารจัดการด้านการตลาด ด้านการผลิตหรือด้านการปฎิบัติการ ด้านการบริหารโลจิสติกส์ และด้านการเงินการบัญชี เพื่อ ทราบสถานะในปัจจุบัน เพื่อรับคำชี้แนะในการพัฒนา ปรับปรุง วิธีในการดำเนินการเพื่อเติมเต็มช่องว่างด้านต่าง ๆ ให้มีความพร้อมในอนาคตต่อไป

Visitors: 30,820