การวินิจฉัยสถานประกอบการ

         การตรวจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเบื้องต้น อันประกอบด้วย ด้านการตลาด ด้านกระบวนการผลิต/บริการ ด้านการเงิน ด้านการบริหารการจัดการ

 

วินิจฉัยธุรกิจ

       สำหรับเจ้าของธุรกิจที่ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจที่เกิดปัญหารุมเร้าในหลายด้าน และต้องการแนวทางในการ แก้ปัญหาที่ถูกต้องและตรงกับปัญหาที่พบในปัจจุบัน

     บริการตรวจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเบื้องต้น อันประกอบด้วย ด้านการตลาด ด้านกระบวนการผลิต/บริการ ด้านการเงิน  ด้านการบริหารการจัดการ

 

การวินิจฉัยเบื้องต้น ที่ปรึกษาจะดำเนินการเข้าสถานประกอบกอบการครับทั้ง 4 ด้านเป็นทีมและทำงานร่วมกับสถานประกอบการเริ่มตั้งแต่การเยี่ยมชมสถานประกอบการ  การสัมภาษณ์  การรวบรวมข้อมูล  โดยทีมที่ปรึกษาแต่ละด้านทำการสรุปผลการวินิจฉัยแล้วนำข้อมูลมารวมกันเพื่อให้เห็นถึงความสอดคล้องกันของมุมมองแต่ละด้านที่มีความสัมพันธ์กันเพราะการแก้ปัญหาเพียงด้านหนึ่งด้านใดเพียงด้านเดียวจะส่งผลกระทบกับอีกด้านหากไม่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมา  โดยมองแบบองค์รวมและร่วมกันเป็นทีมการดำเนินงานจะเป็นเชิงระบบและสอดรับกันตลอดจนนำมาใช้ในเชิงบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แบบฟอร์มการขอวินิจฉัย

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
Visitors: 31,157