ณ สถานประกอบการ

 

การพัฒนาบุคลากรในทุกระดับถือเป็นเรื่องสำคัญ

 

        การจัดการฝึกอบรมสัมมนาในสถานประกอบการจะทำให้ทีมงานและพนักงานได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงกัน  ซึ่งสถานประกอบการยังสามารถดำเนินกระบวนการทำงานหลักไปได้อย่างต่อเนื่อง  และหากต้องการให้พนักงานได้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากก็สามารถทำได้

 

 

 

ตัวอย่างหลักสูตรการฝึกอบรม

 

 

 

ลำดับที่

 หลักสูตร

คำอธิบายหลักสูตร

จำนวนผู้เข้าอบรม

1

 

7 ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืน

 

การทบทวนองค์ความรู้ทางด้าน 5ส.และเสริมเทคการนำไปใช้เพื่อการเพิ่มผลผลิต

การบริหารจัดการทั้งฝ่ายสนับสนุนฝ่ายผลิต

20 คน

2

 

เทคนิค P-D-C-A ในการบริหารจัดการ

 

หลักการนำ PDCA ไปใช้ในการวางแผนการทำงานการควบคุมกระบวนการผลิต

อย่างมีประสิทธิภาพ

20 คน

3

 

จิตสำนึกการลดของเสียในการผลิต

 

การนำเครื่องมือต่างในการเพิ่มผลผลิตมาใช้ในกระบวนการผลิตและ

การบริหารจัดการเช่น kaizen ,Visual Control, 5G,QC-7 Tool ,QCC

20 คน

4

 

พูดอย่างไรให้นายเข้าใจ

 

การนำเทคนิคการสื่อสารและเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการสื่อสาร

เทคนิคการพูดการใช้ภาษากายการใช้จิตวิทยาในการสื่อสาร

20 คน

5

 

คิดบวกและสร้างสรรค์ในงาน

 

การปรับทัศนคติในการคิการประเมินผลการบริหารจัดการการทำงานเป็นทีมการแก้ปัญหา

ในงานอย่างยั่งยืนด้วยทัศนคติเชิงบวก

20 คน

6

 

สต๊อกอันตราย

 

การบริหารจัดการคลังสินค้าการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบคลังสินค้า

การพัฒนาและเสริมทักษะของบุคลากรทางด้านคลังสินค้าการขนส่งและการบริหารโลจิสติกส์

20 คน

7

 

เทคนิค 9 ประการสู่ความสำเร็จในงาน

 

การนำหลักพื้นฐานมาบริหารจัดการงานในชีวิตประจำวันให้มีประสิทธิภาพและ

ประสบความสำเร็จการถ่ายทอดงานอย่างมีประสิทธิภาพ

20 คน

8

 

ทีมเวิร์ตที่เป็นหนึ่ง

 

เทคนิคการดึงศักยภาพพลังที่ซ้อนเร้นในตัวออกมาใช้อย่างมีประโยชน์เพื่อการปรับปรุง

และพัฒนางานอย่างมีประสิทธภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

20 คน

9

 

การสร้างจิตสำนึกในการใช้พลังงาน

 

การบริหารจัดการพลังงานในรูปแบบต่างๆของโรงงานให้สูญเสียน้อยทุ่ดแต่คง

ประสิทธิภาพสูงสุดตลอดจนเทคนิคการประหยัดพลังงานในฝ่ายผลิตและฝ่ายสนับสนุน

20 คน

10

 

 

เทคนิคการจัดการคลังอย่างไรให้ไม่มีคลัง

 

การนำโลจิสติกมาใช้ในระบบคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ประสิทธิผลพร้อมทั้ง

เครื่องมือด้านสารสนเทศต่างๆที่เป็นประโยชน์ในงานคลังสินค้าและการจัดเก็บ

20 คน

11

 

การพัฒนาคุณภาพพนักงานเพื่อป้องกันการเกิดของเสีย

 

อุบัติเหตุหรือเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้ หากเกิดขึ้นการบรรเทาไม่เให้เกิดความรุนแรงจนถึงขั้นต้อง

สูญเสียทั้งอวัยวะและชีวิต ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็น เพ่ื่อปลูกจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัย

ขณะปฏิบัติงานกระตุ้นเตือนตนเองและการหยั่งรู้ภัยล่วงหน้าและสามารถเข้าใจถึงวิธีปฏิบัติเมื่อเกิด

อุบัติเหตุต่างๆ

 

20 คน

12

 

การภาษีอากรขั้นพื้นฐาน

 

ภาษีเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวทุกคนมากแต่ภมักมีปัญหาที่ผิดพลาดเสมอ เพื่อให้นักบัญชีทราบหลักการของ

การหักภาษีเงินได้อย่างถูกต้องและได้ประโยชน์ทางภาษี ตลอดจนการคำนวณภาษี และ การกรอกแบบ

แสดงรายการต่างๆ ตลอดจนการจัดเก็บเอกสารอย่างเหมาะและถูกกฎหมาย

 

20 คน

13

 

การจัดทำ KPI (Key Performance Indicator)

 

 

การจัดทำ KPI (Key Performance Indicator) เป็นเรื่องที่ได้มีการดำเนินการมานานแต่ปัญหาที่มักพบ คือ

(1) การวิเคราะห์ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน (Function Description) 

(2) การกำหนดปัจจัยความสำเร็จของภาระหน้าที่แต่ละข้อ (KSF-Key Success Factors)   

(3) กำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (KPI-Key Performance Indicators) และ BSC-Balanced Scorecard   

ตลอดจนการเชื่อมดยงกันของ KPI ทั้งหมดขององคฺกร

20 คน

14

 

การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ

 

 

กระบวนการวิเคราะห์และการตัดสินใจ ของผู้บริหารที่จะกำหนดวิธีการไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเพื่อ

ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยนำเอาข้อมูลข่าวสาร (Information)  ในอดีตมากำหนดหรือพยากรณ์อนาคต

20 คน

15

 

การสร้างเสริมสุขภาพพนักงาน

 

 

ภาวะน้ำหนักตัวเกินปกติของบุคลากรและปัจจัยเสี่ยงในสถานที่ทำงานโรคอ้วนเป็นปัญหาที่พบได้บ่อย

ในปัจจุบัน พบความชุกในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย การดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีตามหลัก 5 อ. รวมทั้ง

การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและสอดคล้องกันในทุกมิติิ

20 คน

16

 

การจัดทำบัญชีต้นทุนขั้นพื้นฐาน

 

ธุรกิจอุตสาหกรรมมีระบบบัญชีที่ซับซ้อนและละเอียดมากซึ่งนอกเหนือจากประสบการณ์

นักบัญชีต้นทุนต้องมีความรอบคอบและมีความเข้าใจในระบบบัญชีต้นทุนเป็นอย่างดี

เพราะเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นในระบบข้อมูลต้นทุน อาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด

อย่างร้ายแรงของผู้บริหารได้

 

20 คน

17


การบริหารสำนักงาน

องค์ประกอบของสำนักงานมีหลายอย่างที่นำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงสำนักงาน เช่น

บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงานในสำนักงาน เทคโนโลยีต่าง ๆ รวมทั้งการบริหารจัดการให้เป็น

สำนักงานที่จะประสบความสำเร็จนั้นย่อมขึ้นอยู่กับผู้บริหารทุกคนในองค์กรนั้น ๆ รวมทั้งพนักงาน

จะต้องร่วมมือกันทำงานเป็นทีม จึงจะทำให้งานสำนักงานอัตโนมัติประสบความสำเร็จ

 

20 คน

18

 

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 

ปัจจุบันเทคโนโลยีและการสื่อสารได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ในการดำเนินชีวิตประจำวันของ

มนุษย์  อุปกรณ์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาค้นคว้าและการทำธุรกิจ ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ทำให้องค์กรต่างๆ นำเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาช่วยในการดำเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

 
 

19

 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 

ในปี 2558 ประตูสู่ประชาคมอาเซียจะเปิดออกเพิ่มให้มีการแลกเปลี่ยนทั้งการท่องเที่ยว การค้า

และการลงทุน ซึ่งจะมีผลโดยตรงกับผู้ใช้แรงงานทุกระดับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษกับหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รองรับประชาคมอาเซียน (AEC)

20 คน

 

 

         ทั้งนี้ทางผู้ประการสามารถปรึกษากับทีมที่ปรึกษาและวิทยากรในการเลือก  ปรับหลักสูตรและเนื้อหาของหลักสูตรให้เหมาะสมกับบุคลากรในแต่ละกลุ่มเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ใช้และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน  ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิผลของบุคลากรและองค์กรโดยรวม

แบบฟอร์มลงทะเบียน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  • 117169963627.jpg
    บริษัท ซีเปค คอนซัลติ้ง จำกัด ให้บริการอบรมกับสถานประกอบการต่างๆในหัวข้อที่เกี่ยวข้องการการทำธุรกิจในทุกมิติ รวมทั้งประชาชนทั่วไปโดยห้องประชุมซีเปคสามารถรองรับผู้เข้าร่วมอบรมสั...
Visitors: 30,820