การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ

 

MIS (Management Information System)

 

MIS คืออะไร


         ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System) หรือ MIS คือระบบที่ให้สารสนเทศที่ผู้บริหารต้องการ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะรวมทั้ง สารสนเทศภายในและภายนอก สารสนเทศที่เกี่ยวพันกับองค์กรทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งสิ่งที่คาดว่าจะเป็นในอนาคต นอกจากนี้ระบบเอ็มไอเอสจะต้อง ให้สารสนเทศ ในช่วงเวลาที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในการวางแผนการควบคุม และการปฏิบัติการขององค์กรได้อย่างถูกต้อง


  • Seapec011.jpg
    เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการบริหารองค์กรในปัจจุบัน "พนักงาน" เปรียบเสมือน "ทรัพย์สิน" ที่มีค่าขององค์กร การลงทุนใดๆก็ไม่คุ้มค่าเท่ากับการลงทุนกับพนักงาน เพราะถ้าเราไม่ลงทุนและจะหวังผลกำไ...

  • Seapec011.jpg
    การดำเนินธุนกิจ ล้วนหวังสิ่งสำคัญนั้นคือกำไร การวางแผนและดำเนินการอย่างรอบครอบเกี่ยวกับระบบบัญชี-การเงิน สามารถสะท้อนความจริงของผลประกอบการและสามารถประเมินสถานการณ์ของทุกมิติที่เก...

  • Seapec011.jpg
Visitors: 30,820