เกี่ยวกับเรา


บริษัท ซีเปค คอนซัลติ้ง จำกัด เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2553 

โดยคณะผู้ก่อตั้งทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ทีมที่ปรึกษาชำนาญการ ภายใต้มาตรฐานที่ปรึกษา  APEC-IBIZ ( APEC-International Network of Institutes of Small Business Counselor)  ซึ่งมีระบบการให้คำปรึกษาในมาตรฐานสากล

 

 ในปี 2019 บริษัทได้มีการเปลี่ยน ชื่อบริษัทใหม่ในนาม บริษัท บิวท์โฮมสโตร์ จำกัด ส่วนบริการให้คำปรึกษาธุรกิจและอบรม และได้ย้ายมาที่กรุงเทพฯ เพื่อให้บริการได้สะดวกแก่ลูกค้าสะดวกยิ่งขึ้น โดยบริการและทีมงานในการให้บริการเช่นเดิม

 


การบริการของเรา ประกอบด้วย 

1. บริการการวินิจฉัยสถานประกอบการ บริการตรวจเช็คสถานะของธุรกิจ โดยการเช็คสมถนะใน 5 ด้านได้แก่ ด้านการตลาด ด้านการผลิต ด้านการจัดการองค์กร ด้านการบัญชีการเงิน และ ด้านบริหารโลจิสติกส์ โดยการเปรียบเทียบเป้าหมายขององค์กรในอนาคตกับสถานะในการดำเนินการและศักยภาพองค์กรในปัจจุบัน โดยทีมที่ปรีกษาร่วมในจัดเก็บข้อมูลและประเมินผล เพือวิเคราะห์ช่องว่าง (gap analysis) และนำเสนอแนวทางในการดำเนินการในมุมมองในแต่ละด้านเพื่อเสริมศักยภาพองค์กรในการมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กรอย่างมีแนวทางและกระบวนการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธุรกิจ 

2. บริการที่ปรึกษาเชิงลึกเฉพาะด้าน

    2.1 การบัญชีการเงิน

    2.2 การตลาด

    2.3 การผลิต / การปฏิบัติการ

    2.4 การจัดการองค์กร และ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

    2.5 การบริหารโลจิสติกส์

3. การสัมมนาและฝึกอบรม

 

 

 

Visitors: 29,714