เกี่ยวกับเรา


บริการของเรา ประกอบด้วย 

1. บริการการวินิจฉัยสถานประกอบการ บริการตรวจเช็คสถานะของธุรกิจ โดยการเช็คสมถนะใน 5 ด้านได้แก่ ด้านการตลาด ด้านการผลิต ด้านการจัดการองค์กร ด้านการบัญชีการเงิน และ ด้านบริหารโลจิสติกส์ โดยการเปรียบเทียบเป้าหมายขององค์กรในอนาคตกับสถานะในการดำเนินการและศักยภาพองค์กรในปัจจุบัน โดยทีมที่ปรีกษาร่วมในจัดเก็บข้อมูลและประเมินผล เพือวิเคราะห์ช่องว่าง (gap analysis) และนำเสนอแนวทางในการดำเนินการในมุมมองในแต่ละด้านเพื่อเสริมศักยภาพองค์กรในการมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กรอย่างมีแนวทางและกระบวนการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธุรกิจ 

2. บริการที่ปรึกษาเชิงลึกเฉพาะด้าน

    2.1 การบัญชีการเงิน

    2.2 การตลาด

    2.3 การผลิต / การปฏิบัติการ

    2.4 การจัดการองค์กร และ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

    2.5 การบริหารโลจิสติกส์

3. การสัมมนาและฝึกอบรม

 

 

 

Visitors: 30,214