การเขียนแผนธุรกิจ

 

การเขียนแผนธุรกิจ

 

         แผนธุรกิจ Business Plan หมายถึงผลรวมหรือผลสรุปของกระบวนการคิดและพิจารณาตลอดจนการตัดสินใจของผู้ประกอบการ ที่ได้มีการบรรยายขั้นตอนของการก่อตั้งกิจการไปจนถึงรายละเอียดของการดำเนินงานจนบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ ลักษณะของแผนธุรกิจที่ดีีจะต้องมีความกระชับ ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญ เข้าใจง่าย ปฏิบัติได้จริง อ่านแล้วต้องตอบคำถามได้ว่า  การก่อตั้งธุรกิจเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือยัง, ธุรกิจน่าลงทุนหรือไม่, แนวโน้มจะประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด, ธุรกิจมีความสามารถด้านการแข่งขันมากน้อยเพียงใด, กรรมวิธีการผลิตสินค้ามีประสิทธิภาพหรือไม่, ความสามารถในการนำสินค้าวางตลาดมีประสิทธิภาพเพียงใด, มีวิธีการผลิตสินค้าและความสามารถในการนำสินค้าวางตลาดดีกว่านี้หรือไม่, มีการจัดการด้านการผลิต การจัดจำหน่าย การจัดองค์การเหมาะสมเพียงใด, จำนวนพนักงานมีมากพอหรือไม่ และมีคุณภาพเพียงพอแล้วหรือยัง

         ผู้ประการจำนวนมากยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของแผนธุรกิจ ว่าองค์ประกอบของแผนธุรกิจหรือสิ่งที่เรียกว่าแผนธุรกิจคืออะไร โดยมักพิจารณาหรือให้ความสำคัญแต่ลักษณะภายนอกตามที่ปรากฏ คือการมีลักษณะของเอกสาร (Document) หรืออยู่ในรูปของรายงาน (Report) ที่บรรจุข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจต่างๆ ตามหัวข้อหรือโครงสร้างต่างๆที่ระบุไว้ เช่น บทสรุปผู้บริหาร การวิเคราะห์ตลาดและอุตสาหกรรม แผนการบริหารจัดการ แผนการตลาด แผนการผลิต แผนการเงิน ซึ่งในแต่ละส่วนของหัวข้อในโครงสร้างนี้ ก็อาจจะมีหัวข้อปลีกย่อยออกไปมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ลักษณะธุรกิจ

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 31,157