วิเคราะห์ GE เพื่อนำหลักการบริหารมาพัฒนาปรับปรุง SME

มองดู GE วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงพัฒนาธุรกิจ SME

 

         บริษัท General Electric หรือ GE เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงาน เทคโนโลยีด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเงิน และอุตสาหกรรมสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภค ซึ่งในปี 2011 GE ถูกจัดอันดับบริษัทที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศสหรัฐอเมริกาในเรื่องรายได้รวม และสามารถทำกำไรจากการดำเนินธุรกิจเป็นอันดับ 14 ของประเทศ โดยบริษัทจัดอันดับ Furtune 500 และถูกจัดอันดับเป็นบริษัทมหาชนที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก โดย Forbes Global 2000 อีกทั้งได้รับการจัดอันดับตราสินค้าที่ดีเป็นอันดับ 5 ของโลก โดย Interbrand เป็นบริษัทที่รักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับ 63 ของโลกโดย Newsweek เป็นบริษัทที่สร้างนวัตกรรมใหม่ๆเป็นอันดับ 19 ของโลกโดย FastCompany ปี 2011 ทำรายได้ $147B เมื่อเทียบกับปีก่อน 2010 รายได้ $150B และกำไรส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ ปี 2511 เท่ากับ $14.1B และ เมื่อเทียบกับปีก่อน 2010 เท่ากับ $11.6B เมื่อวิเคราะห์การทำรายได้ลดลง $3B แต่กำไรเพิ่มขึ้น $2.5B คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 22% อีกทั้งการจ่ายเงินปันผลให้กับหุ้นบุริมสิทธิเพิมขึ้นสองเท่า (ปี 2011 เท่ากับ $1B เมื่อเทียบกับปี ก่อน 2010 เท่ากับ $0.3B) นี่คือความสามารถจากปรัชญาการทำงานและกลยุทธ์ทางธุรกิจของ GE ที่จะได้พิจารณาต่อไปบริษัท GE แบ่งธุรกิจหลักออกเป็น

1. GE Capital ดำเนินธุรกิจการพาณิชย์การให้กู้ยืม การเช่าซื้อ การให้บริการทางการเงินอุตสาหกรรมสุขภาพ การสื่อสาร การบันเทิง สนับสนุนการเงินของลูกค้า อสังหาริมทรัพย์ และการบิน

2. GE Energy ดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน ได้แก่อุตสาหกรรมด้านแก้ปัญหาพลังงาน น้ำมัน ก๊าซ พลังงานน้ำ นิวเคลียร์ กังหันลม

3. GE Technology Infrastructure ดำเนินธุรกิจเทคนิคโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

4. GE Home & Business Solution ดำเนินธุรกิจหลากหลายอุตสาหกรรมเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ

         กล่าวโดยรวมธุรกิจของบริษัท GE มีความหลากหลายผลิตภัณฑ์ของตลาดการค้าทั่วๆ ไป รวมถึงอุตสาหกรรมขนส่ง พลังงาน (นิวเคลียร์ ก๊าซ แผงโซล่า อุปกรณ์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมเครื่องมืออัตโนมัติต่างๆ เครื่องยนต์ รถไฟ เครื่องบิน และการบริการการบิน ตลอดจนการบริการทางการเงินต่อลูกค้าและผู้บริโภค การประกันภัย และมีตัวแทนมากกว่า 100 ประเทศปัจจัยพื้นฐานความสำเร็จของบริษัท ในการดำเนินธุรกิจจำเป็นต้องมีวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรเสริมสร้างสมรรถนะการทำงานอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ีพนักงาน GE ยึดมั่น ถือมั่น ในการปฏิบัติงานในองค์กรตลอดเวลา และนี่เป็นจุดเริ่มต้นของพันธกิจที่เชื่อมโยงต่อการขับเคลื่อนก่อให้เกิดการประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นสิ่งสำคัญต่อธุรกิจและมนุษยชาติไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมด้านการสร้างสิ่งต่างๆ การพัฒนาพลังงานด้านต่างๆ การเคลื่อนย้ายสิ่งต่างๆ ที่ช่วยรักษาโลกใบนี้ให้อยู่ในภาวะสมดุลตามธรรมชาติ สิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นแม้จะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยแต่ก็เป็นสิ่งที่มนุษยชาติต้องการ มันจึงเป็นความภาคภูมิใจของพนักงานบริษัท GE และยังเป็นสิ่งที่ปรารถนาของผู้บริโภคอย่างมากมาย สิ่งนั้นเป็นหลักปรัชญาการทำงานของพนักงาน GE คือ “The GE works equation” หมายถึง ความสมดุลของงานที่พนักงาน GE ได้กระทำ กล่าวคือ การติดตามพิจารณาความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกว่าต้องการสิ่งใดสำหรับการดำรงชีวิตที่สะดวกรวดเร็วทันสมัยปลอดภัยต่อชีวิต จากนั้นก็จะจัดหาจัดสร้างให้เหมาะสมในสาระสำคัญต่อความต้องการนั้นหรือการบริโภคโดยยึดหลักสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเสมอที่ต้องสร้างในโลกใบนี้ให้ดีกว่าเมื่ออดีต การใช้หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งจำเป็นของ GE การส่งเสริมพนักงานฝึกอบรมปฏิบัติ พัฒนาอย่างต่อเนื่องในแบบปฏิบัติและวิธีการที่เป็นเลิศ การสร้างภาวะผู้นำในองค์กร การเรียนรู้จากลูกค้าและคู่แข่งขันซึ่งสามารถนำมาสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าเพิ่มต่อองค์กร ปัจจัยแห่งความสำเร็จหนึ่งที่ GE ให้ความสำคัญคือ พนักงานต้องตระหนักว่า บริษัท GE เป็นของทุกคน ทุกคนต้องฟังผู้อื่นให้มากแต่พูดให้น้อย GE ต้องการผู้นำที่สามารถสร้างทีมงานได้ GE ไม่เห็นด้วยกับสิ่งใด ๆ แต่กลับเชื่อและยอมรับให้เกียรติผู้ร่วมงานซึ่งกันและกัน กลยุทธ์หนึ่งที่ GE นำมาใช้แล้วประสพความสำเร็จคือ “Ecomagination” เป็นการใช้แนวคิดจากการแก้ปัญหาด้วยวิธีการเข้าถึงปัญหาของธุรกิจด้านพลังงานที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เช่น ธุรกิจเหมืองถ่านหินธุรกิจด้านการแก้ระบบน้ำในกระบวนการผลิต ขณะเดียวกันก็เพิ่มมาตรฐานสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งทำให้สามารถสร้างรายได้อย่างทวีคูณ

 

         กล่าวโดยสรุปความสำเร็จของ GE ก็คือ ปรัชญาการทำงานนั่นเอง การยึดหลักโครงสร้างวัฒนธรรมองค์กร การปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสม ความเชื่อมั่นในทีม การทำงานอย่างมุ่งมั่น การทำงานอย่างเอาจริงเอาจัง การเรียนรู้สิ่งใหม่ ทำให้เกิดความเชื่อแห่งความสำเร็จสู้เป้าหมายอย่างผู้มีชัย จุดแข็งด้านการบริหาร GE นับว่ามีความสำคัญอย่างมากเพราะในปี 2011 มีเหตุการณ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจทั่วโลกอันได้แก่ ความเสี่ยงของเศรษฐกิจมหภาค ความกังวลของนักลงทุน ความไม่มีเสถียรภาพของกลุ่มประเทศยูโรป เช่น กรีซ อิตาลี และธนาคารในกลุ่มประเทศยุโรป ซึ่งเสียงต่อภาวะการลงทุน การค้าขาย อุตสาหกรรมการผลิต การจ้างงาน ทั่วโลกแต่ด้วยประสบการณ์ของทีมบริหารที่ผ่านปัญหาและอุปสรรคในอดีตมา เช่น วิกฤตการณ์วันที่ 9 กันยายน เศรษฐกิจถดถอยปี 2002 วิกฤตการณ์เงิน 2008 สงครามอ่าวเปอร์เซีย เหตุการณ์ซึนามิ ญี่ปุ่น สิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้บริหารมีประสบการณ์ เกี่ยวกับเงินเฟ้อ ราคาสินค้าสูงอัตราดอกเบี้ยต่ำ ราคาวัตถุดิบสูง การควบรวมบริษัท การลงทุนในธุรกิจพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ การพัฒนา ของโลกต่ำ สังคมเดือดร้อนไม่สงบสุข ผู้บริหารต้องมีความแข็งแกร่งในการด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างสูง เงินสดเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากที่ต้องมีให้เพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ การลงทุนจำเป็นต้องเพิ่มต่อไปทั้งๆ ที่ไม่มีความแน่นอนทางเศรษฐกิจ และสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้น คือบุคลากรที่เก่ง ด้วย GE เป็นบริษัทที่มีความแข็งแกร่งด้านการเงินมากทำให้ผ่านวิกฤตการณ์ได้อย่างดี อีกทั้งผู้บริหารได้สำรวจหน่วยธุรกิจขององค์กรโดยพิจารณาด้านความสามารถในการทำกำไรเป็นเกณฑ์การพิจารณาตัดลดเพิ่ม เช่น ขายธุรกิจที่ไม่ทำกำไรลงทุนในธุรกิจที่มีอัตราการเจริญเติบโตของรายได้สูง ลงทุนเพิ่มสำหรับธุรกิจที่ทำกำไร การลงทุนด้านเทคนิคและนวตกรรมใหม่ๆ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เก็บไว้ออกสู่ตลาด ตลอดจนการสร้างผลิตภัณฑ์และงานบริการอย่างมีคุณภาพภายใต้ต้นทุนต่ำ ระดมความคิดเห็นจากทีมงานในองค์กรระดับผู้นำเพราะบุคลากรเหล่านี้มีวิสัยทัศน์ด้านเทคนิค นวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงของโลก การลดต้นทุนอุตสาหกรรม แม้กระทั่งทัศนคติของผู้บริโภคและคู่แข่ง สิ่งกล่าวมาข้างต้นจึงเป็นจุดแข็งของ GE ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขนาดองค์กรที่ใหญ่ ความได้เปรียบในการแข่งขัน ผู้นำด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ มีจุดแข่งทางการตลาดใหญ่โตทำให้ GE อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะยืนหยัดใจยุทธจักรการค้าโลกได้อย่างยั่งยืนสง่างาม

กล่าวโดยสรุปถึงความสำเร็จของ GE มีดังนี้

1.ทีมงานบริหารที่มีประสบการณ์ทำธรุกิจมายาวนานได้นำความรู้ กลยุทธ์ มาใช้อย่างเหมาะสม

2.วัฒนธรรมองค์ที่ GE สร้างนับว่าเป็นเลิศในด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สร้างบุคลากรให้เลิศไม่เป็นที่หนึ่งก็เป็นเท่านั้น...แพ้คัดออก

3.วิธีคิดในการสร้างทีมบนสถานะการณ์ทีมีการเปลียนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างภาวะผู้นำ หรือการนำทัศนคติวิธีคิดของผู้นำจากหน่วยธุรกิจต่างๆ มาสร้างกลยุทธ์ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรอย่างอัศจรรย์

4.ภายใต้สถานะการเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยง GE ได้ใช้ปัจจัยต่างๆ ที่มีมาแก้ปัญหาธุรกิจของตัวเอง เช่น การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ คุณภาพของผลิตภัณฑ์และงานบริการภายใต้ต้นทุนต่ำการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์หรือความหลากหลายของอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ความได้เปรียบในการแข่งขัน การนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดมากขึ้น การเพิ่มลดขนาดหน่วยธุรกิจลงทุนที่มีการเจริญเติบโตของรายได้และกำไร การลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจที่

เจริญเติบโตในภาวะเศรษฐกิจถดถอยของโลก

5.สิ่งที่สำคัญในภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือตกต่ำก็คือ การที่ธุรกิจมีเงินสดใช้อย่างเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเงินสดถือเป็นจุดแข็งอย่างมากต่อ GE…..

 

 

เดชา โพธิรักษ์

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 30,820